• Jul 17, 2024 at 1:54 AM
  • 0966 399 774
  • TÌNH THÁI TỪ - MODALITY WORDS

    TRỢ TỪ NHẤN MẠNH: mới, chỉ, ngay cả, đã... THÁN TỪ: thưa, chết rồi, trời ơi, ơi,... TIỂU TỪ TÌNH THÁI: nhé, nhỉ, à, này,...